Pension Fortuna

VÝPŮJČNÍ ŘÁD

Zapůjčení koloběžek a vozíku

Jízda na vypůjčené koloběžce (případně i jízda s vozíkem) je na vlastní nebezpečí a provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené nájemcem jím zapůjčeným předmětem, jeho vlastním majetku ani na jiných předmětech movitých i nemovitých, či jiných osobách po celou dobu nájmu, ani za zdraví nájemce po celou dobu výpůjčky.

Nájemcem může být pouze osoba starší 15 let, v případě pronájmu vozíku osoba starší 18 let včetně.

Nájemce používá koloběžku či vozík (včetně příslušenství), jejíž / jehož převzetí potvrdil svým podpisem na příslušné smlouvě o pronájmu movitých věcí na smluvenou dobu.

Podmínkou pro uzavření smlouvy je předložení jednoho nebo dvou dokladů totožnosti a složení patřičné zálohy (viz níže). Jistina bude složena v hotovosti.

K zapůjčené koloběžce a vozíku si může nájemce bezplatně vypůjčit základní příslušenství, kterým provozovatel disponuje.

Na koloběžce a vozíku je zakázáno provádět jakékoli změny bez souhlasu provozovatele.

Koloběžku, vozík a další zapůjčené věci je před vrácením nutno očistit od hrubých nečistot. Pokud tomu tak není, účtujeme poplatek 200 Kč.

Rezervace koloběžek a vozíku

Koloběžky a vozíky si lze rezervovat telefonicky na telefonním čísle: +420 737 304 566 nebo e-mailem: udornaku@seznam.cz (Penzion U Dorňáků, Velké Karlovice), +420 776 128 368, +420 731 508 343 nebo e-mailem: info@pensionfortuna.cz (Penzion Fortuna, Halenkov), a to nejpozději do 19 hodin předchozího dne výpůjčky.

Rezervace propadá, pokud si nájemce rezervovaný předmět nevyzvedne hodinu po uplynutí sjednaného času rezervace.

Půjčovné a vratná záloha (jistina)

Koloběžky se půjčují na základě:
Předložení 2 průkazů totožnosti a proti složení vratné zálohy ve výši 1.000 Kč/koloběžka, 500 Kč/dětská koloběžka

Vozík se půjčuje na základě jednoho z těchto způsobů:
a. V případě samostatného zapůjčení vozíku: oproti předložení 2 průkazů totožnosti a vratné záloze 1.000 Kč.
b. V případě zapůjčení vozíku za koloběžku v rámci půjčovny bez nutnosti složení zálohy.

Půjčovné je splatné v den zapůjčení koloběžky / vozíku.

Při předčasném vrácení zapůjčeného předmětu nevzniká nájemci nárok na vrácení části půjčovného. Výjimkou jsou případy, kdy nájemce vrátí koloběžku / vozík bezprostředně po jeho zapůjčení (nejpozději však do 30 minut) např. z důvodu nenadálé změny počasí, zdravotního stavu nájemce apod. V takovém případě si pronajímatel ponechává jednorázový manipulační poplatek 100 Kč.

Při překročení smluvené doby se nájemce zavazuje zaplatit smluvenou cenu půjčovného za jím převzatou koloběžku / vozík (a případné příslušenství) za každý i započatý den prodlení s vrácením koloběžky/vozíku.

Záloha je vratná po vrácení zapůjčených předmětů a jejich překontrolování provozovatelem.

Hosté Penzionu U Dorňáků a Pensionu Fortuna vratnou zálohu neskládají!

Defekty na koloběžkách a vozíku

Případné defekty na koloběžkách/vozíku nám, prosím, hlaste při jejich vrácení.

Za defekt a výměnu duše neúčtujeme žádný poplatek. Výjimku tvoří případy, kdy nájemce probrousí plášť a tím poškodí také duši.

V případě ostatních defektů způsobených nešetrným používáním koloběžky (např. probroušení pláště, poškození rámu a vidlice) je nájemci účtována částka příslušného náhradního dílu včetně ceny servisu nutného k odstranění dané závady.

Práva a povinnosti nájemce

Při převzetí zapůjčených předmětů v půjčovně je nájemce povinen přesvědčit se o jejich technickém stavu. Dále je povinností nájemce seznámit se s půjčovním řádem a dodržovat jej. Před používáním zapůjčených předmětů se zavazuje seznámit se s jejich správným používáním.

Nájemce ručí za vypůjčené předměty a jejich stav. Za opotřebení způsobené řádným užíváním nájemce neodpovídá. Nájemce je povinen koloběžku (a její příslušenství) chránit před poškozením, ztrátou nebo zničením.

Nájemce se zavazuje uhradit veškeré náklady spojené s opravou dotyčného předmětu.

Při ztrátě nebo odcizení převzaté koloběžky / vozíku (případně i příslušenství) uhradí nájemce cenu ve výši uvedené ve smlouvě o nájmu movitých věcí, kterou podepsal při předání.

Nájemce přebírá odpovědnost za všechny předměty nájmu uvedené v jím podepsané smlouvě stvrzené svým podpisem, jakožto i za osoby, které předměty nájmu uvedené ve smlouvě využívají.

Práva a povinnosti provozovatele

Povinností provozovatele je předat nájemci koloběžku / vozík (a příslušenství) v odpovídajícím technickém stavu, seznámit jej se správným užíváním předmětů nájmu, jakožto i s půjčovním řádem a povinnostmi z něho vyplývajícími.

Provozovatel má právo použít jistiny na úhradu jemu vzniklé škody, jakož i na úhradu dalších pohledávek jemu vzniklých vůči nájemci.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změny půjčovního řádu.

Doporučení

Doporučujeme chránit si kotníky pevnou obuví.

Ve Velkých Karlovicích dne 20.3.2015

Kontaktní informace

Pension Fortuna s.r.o.
Halenkov 318, 756 03
IČ: 27817024

Kontaktní osoba:
Martin Roubalík, jednatel společnosti

Číslo bankovního účtu:
107-2683470237/0100.

GSM:  
+420 739 375 263

E-MAIL:  
info@pensionfortuna.cz